ជំនួយការ

ទូរស័ព្ទ​ដើម្បី​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី​ជា​ភាសា​ខ្មែរ

ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី ជា​ភាសា​ខ្មែរ​តាម​រយៈ​ទូរស័ព្ទ សូម​ហៅ​​ទៅ​កាន់​លេខ (៨៥៧) ២៣២-០០៧០។ ទូរស័ព្ទ​គ្រប់​ប្រភេទ​នឹង​ត្រូវ​បង់​ថ្លៃ​ទូរស័ព្ទ​​តាម​កម្រិត​ការ​ហៅ​ចេញ​ទៅ​បរទេស (Long Distance Call)។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល