YFgÂUuAYy

2003-12-23
អ៊ីម៉ែល
មតិ
Share
បោះពុម្ព

U´FfA´Rà F¢Æf¦YàP¤ Y¡TàP¤ R¤k¡Wzõ¡ àP¤Gw¢T àP¤A¡U àP¤àÇ¡ àP¤ÅµOpEþÁþ

  ;

´ÃFAp¤´Vp¤Yö ´ÄPªK¬F´YpF Ç¡TH¡ µByÀ F»Ç¡Fô àP¬Â F¢Æf¦YàP¤ RªAUÀ¢´X¡Cé

Right-click here to save this audio clip

¢S¤´àP²Yàü RªAF¢Æf¦YàP¤ H¡ÁAbOöàC®Ã¡À

Right-click here to save this audio clip

K¹O¡AôA¡Á µÁEA¬TàP¤ F¬Áàü

Right-click here to save this audio clip

¢S¤ÎF¹O¤ A¬TàP¤

Right-click here to save this audio clip

¢S¤F¢Æf¦Y A¬TàP¤´Y㸠At«E Ä¡Ç¡õ T¢E¢S¤ ´KÀÄ¡Ç¡õ

Right-click here to save this audio clip

P¢FT¢A F¢Æf¦YàP¤ P¡YÀZö´À°EÃTyP

Right-click here to save this audio clip

U´FfA´Rà UEa¡Pô-Xæ¡Ãô A¬TàP¤ ´K¡Z¢S¤ SYyH¡P¢ T¢E ¢S¤ F¡AôQt»

Right-click here to save this audio clip

Xæ¡ÃôàP¤ÅµOpE ´K¡Z ¢S¤ âUuT¢Y¢Pp

Right-click here to save this audio clip

Xæ¡ÃôàP¤ÅµOpE ´K¡Z ¢S¤ âUuT¢Y¢Pp (P)

Right-click here to save this audio clip

Xæ¡ÃôàP¤ÅµOpE ´K¡Z ¢S¤ âUuT¢Y¢Pp (X¡CUÆfUô)

Right-click here to save this audio clip

HYe¨ÀUÃôàP¤ T¢E ¢S¤ÀAã¡ Wz¡Ç¡Á àP¤ÅµOpE

Right-click here to save this audio clip

¢S¤ ´àP²Yàü A¡ÀW¡À Y¢TÎ HYe¨´U²P´U²T àP¤ ŵOpE

Right-click here to save this audio clip

F¢Æf¦YàP¤àÇ¡ W¤SYyH¡P¢ T¢E W¤A¡ÀUEa¡Pô-Xæ¡Ãô àP¤àÇ¡

Right-click here to save this audio clip

U´FfA´Rà Vã¹A¹´O¤PàP¤àÇ¡ ´K¡Z¢S¤ F¡AôGt» (P)

Right-click here to save this audio clip

¢S¤ Xæ¡ÃôàP¤àÇ¡ At«EU¹WEôµAÂ

Right-click here to save this audio clip

¢S¤ ´àP²YÅ¡E-àü T¢E U¹UõTÅ¡Ä¡À F¢Æf¦Y A¬TàP¤àÇ¡

Right-click here to save this audio clip

¢S¤U¹UõTÅ¡Ä¡À T¢EWz¡Ç¡ÁHYe¨ àP¤àÇ¡

Right-click here to save this audio clip

  ;

ព័ត៌មាន (0)
Share
គេហទំព័រ​ទាំងមូល