K¹´O¤ÀA¡À ¢ÂPpTñ´ÃKlA¢Ff T¢ET´Z¡Ç¡Z ´T¸AYw«H¡

2007-08-12
អ៊ីម៉ែល
មតិ
Share
បោះពុម្ព

´K¡Z Yõ¡Zõ¡À¢Rs¢ ¢Rz« šê¤´ÃÀ¤

àAªYP¡YK¡TX¡W¢ÂPpTñ T´Z¡Ç¡Z´ÃKlA¢FfY®Z µKÁY¡TR¤P»E At«EàU´Rà ÅEô´Cáà ǡT´FJ ´ÃFAp¤À¡ZA¡ÀOñY®Z T¢Z¡ZŹW¤ A¡ÀàU´Y¤Á K¹´O¤ÀA¡À ¢ÂPpTñ´ÃKlA¢Ff T¢E ÅT¡CPT´Z¡Ç¡Z ´T¸AYw«H¡ þ

àAªYµKÁY¡T´Iy¾ ´Ä¸Q¡ The Economist Intellegence Unit Ç¡TÃÀ´ÃÀ ´T¸At«EµBäġ àU´Y¤ÁŹW¤ K¹´O¤ÀT´Z¡Ç¡Z ·TCOUAãU¤S¹¿ ´T¸AYw«H¡ Q¡ COUAã àUH¡HTAYw«H¡ T¦EAá¡ZH¡ COUAãÀ¦EY» A¡TôŹO¡F T¢EH¡COUAã ùB¡TôµPY®Z At«EA¡ÀàCUôàCE µVtAÃYwðTsX¡WVE ´T¾´R²P þ

ÅEcA¡ÀàáÂàH¡ÂWðPóY¡T´ÃKlA¢Ff The Economist Intellegence Unit Ç¡TÃÀ´ÃÀ´R²PQ¡ COUAã àUH¡HTAYw«H¡ Ç¡TA¹OPôA¡ÀIt¼ ÀUÃôBá¯T ´T¸At«EA¡À´Ç¾´Gt¡P Gt» 2008 ´T¾´R²P ´R¸´Ä¤Z þ

ÅEcA¡À´T¼ Ç¡TàU´Y¤ÁHª¹Â¢JK¹´O¤ÀA¡À COUAãÄâ«ïTê¢TUª¢F Q¡ Y¢TR¹TEQ¡ T¦EY¡T´H¡CHðZ ´K¤Yu¤S¡T¡ ÃYwðTsX¡WÀ¦EY» H¡Y®ZT¦E COUAã àUH¡HTAYw«H¡ ´T¸´àA¡Z A¡À´Ç¾´Gt¡P À®F´T¾´R þ F¹´W¾ COUAãÃYÀE㫤 ¢J The Economist Intellegence Unit Ç¡TÃÀ´ÃÀQ¡ C¨H¡ COUAãàUG»E µKÁY¡T ÁAbOöùB¡Tô C®ÀÎRªAF¢Pp þ

ÅEcA¡ÀKµKÁ Ç¡TÃÀ´ÃÀQ¡ K¹´O¤ÀA¡ÀµARàYEô ´ÃKlA¢FfAYw«H¡ K¬FH¡ Y¢TÇ¡T ´Sâ¤K¹´O¤À´Á°T´R ´Ä¤ZUW¡ä¡WªAÀÁ®Z ´T¸µPH¡ UW¡ä¡S¹ µKÁ´Sâ¤Î ÅtA¢T¢´Z¡C T¢EYf¡ÃôH¹T®Z Y¢TÇ¡T´WJF¢Pp ´T¾´k¤Z ÿ

ព័ត៌មាន (0)
Share
គេហទំព័រ​ទាំងមូល