Å¡Hæ¡SÀ´Â²PO¡Y ´K¾µÁE ÃEdµByÀ´àA¡Y Y®ZÅEc

2007-01-20
អ៊ីម៉ែល
មតិ
Share
បោះពុម្ព

´K¡Z áÀ¤ ÀðPt ¢Rz«Å¡Ãª¤´ÃÀ¤

àW¼ÃEdµByÀAYw«H¡´àA¡Y µKÁÅ¡Hæ¡SÀ´Â²PO¡Y Ç¡TF¡UôDª¹Bá¯T A¡ÁW¤ W¡AôAOp¡Á ÃÇp¡Äñ´T¼ Ç¡TÀ®FBá¯T YA¢J´Ä¤Z UTr¡UôW¤Y¡T A¡À´Sâ¤Ç¡PªAYy ÀUÃôàW¼ÃEd µByÀAYw«H¡´àA¡Y F¹T®T 35 ÅEc A¡ÁW¤·QeR¤ 19 YAÀ¡´T¼ þ

àW¼X¢Ab« Q¡Fô GT Ç¡TàP¬ÂÅ¡Hæ¡SÀ´Â²PO¡Y F¡UôBá¯T UTr¡UôW¤Ç¡T´F¡RQ¡ ZAÔAáÀ ÃÄWðTsµByÀAYw«H¡´àA¡Y µKÁH¡ÅEcA¡À A¹WªEPÂõ¡ µVtAVá ¬ÂFu¡Uô R¡YR¡À R¦AK¤AYw«H¡´àA¡Y YA¢J´T¾ ZA´R¸µFAF¡Z ´T¸At«EÅP¤PR¦AK¤ µByÀAYw«H¡´àA¡Y þ

àW¼X¢Ab« Q¡Fô GT àP¬ÂÅ¡Hæ¡SÀ´Â²PO¡Y Ç¡T´K¾µÁEXá¡Y¿ UTr¡UôW¤Y¡T A¡À´Sâ¤Ç¡PªAYy àW¼ÃEd A¡ÁW¤·QeêàA´T¾ ÿ

ព័ត៌មាន (0)
Share
គេហទំព័រ​ទាំងមូល