រូបត្លុក៖ ជំងឺកូវីដ-១៩ ធ្វើឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ស្ថិត​ក្នុង​គ្រោះថ្នាក់​នៃ​អន្ទាក់​​បំណុល​វ័ន្តក

ជំងឺកូវីដ-១៩ ធ្វើឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ស្ថិត​ក្នុង​គ្រោះថ្នាក់​នៃ​អន្ទាក់​​បំណុល​វ័ន្តក

រូបត្លុក៖ ជំងឺកូវីដ-១៩ ធ្វើឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ស្ថិត​ក្នុង​គ្រោះថ្នាក់​នៃ​អន្ទាក់​​បំណុល​វ័ន្តក

ដំណើរ​តាម​ទន្លេ​មេគង្គ

mekong_logo1

ព័ត៌មានខ្លី

គេហទំព័រ​ទាំងមូល