ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គ្រូពេទ្យ​កំពុង​រៀបចំអ្នក​ជំងឺ​នៅ​ក្នុង​បន្ទប់​ថត​ឆ្លុះ​ នៃ​មន្ទីរពេទ្យ​ព្រះកេតុមាលា។

លោក ហ៊ុន សែន ថា មន្ទីរ​ពេទ្យ​ព្រះ​កេតុមាលា មាន​សមត្ថភាព​វះ​កាត់​ប្ដូរ​ក្រលៀន​បាន

លោក ហ៊ុន សែន ប្រមុខ​រដ្ឋាភិបាល​ក្រុង​ភ្នំពេញ បាន​អះអាង​ថា មន្ទីរ​ពេទ្យ​ព្រះ​កេតុមាលា ឬ​ពេទ្យ​ទាហាន មាន​សមត្ថភាព​វះកាត់​ផ្លាស់ប្ដូរ​ក្រលៀន​ សម្រាប់​អ្នក​ខូច​ក្រលៀន ឬ​តម្រង​នោម។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល