ÊPpY´ÃT¤Zñ U¤À¬U ´T¸µPÃq¢PAt«E A¡ÀDª¹Bá¯T

2007-01-19
អ៊ីម៉ែល
មតិ
Share
បោះពុម្ព

´K¡Z YOmÁµA ¢Rz«Å¡Ãª¤´ÃÀ¤

Q⤴U¤´F¸àAY´Ã¤ªUÅ´EaP Ç¡TôàYFY¢TDª¹Bá¯T ÊPpY´ÃT¤Zñ F¹T®TU¤À¬U µKÁÃYPqA¢Ff´BPp F¡UôBá¯T ´T¸At«EÃÇp¡Äñ´T¼Ap¤ UõªµTpÅtAR»EU¤ ´T¸µPÃq¢P ´T¸At«EWTsT¡C¡À ´T¸´k¤Z YAKÁô´WÁ´T¼ þ

´Á¡A YOmÁµA Y¡T´ÃFAp¤À¡ZA¡ÀOñW¢Ãp¡À ŹW¤´ÄPªVÁ µKÁÅ¡Hæ¡SÀ´BPp ´T¸UTpDª¹ ÊPpY´ÃT¤ZñR»EU¤´T¾ ÷

ព័ត៌មាន (0)
Share
គេហទំព័រ​ទាំងមូល