P®T¡R¤ àW¼ÃEdµByÀ At«EA¡À´Ç¡¼´Gt¡P

2006-11-20
អ៊ីម៉ែល
មតិ
Share
បោះពុម្ព

´K¡Z À¤A H ¢Rz«Å¡Ãª¤´ÃÀ¤

U®ÃH¡ÃEd ´Ç¾UEôA¢´ÁôĤZ ´P¤C®ÀT¢YTp ´R¸´Ç¾´Gt¡P´R é ´P¤àW¼ÃEdµByÀ Sá¡UôY¡TP®T¡R¤ Zõ¡EO¡Bá¼ At«E¢ÃðZ´Á¤AÃr¯Z ÁRs¢àUH¡S¢U´PZz P¡YÀZö A¡À´Ç¾´Gt¡P ´àH¤Ã´À¤ÃP¹O¡EÀ¡çÃp é ´P¤ÁRs¢àUH¡S¢U´PZzµByÀ KÁôQt¡AôµKÁ ÅTª´Á¡YÎ ÅtAA¡TôäÁ F¬ÁÀ®YÃAYyX¡W T´Z¡Ç¡Z´Ä¤Z Ñ´T¸ é T¢EùO®À Y®ZF¹T®T´R²P µPEµPVªÃ´k¤E A¡ÁO¡ ´C´Á¤AZAUÆä¡àW¼ÃEd T¢EA¡À´Ç¾´Gt¡P YAT¢Z¡Z þ

ìYÅ´Æh¤JÃp¡Uô ´Á¡A À¤A H À¡ZA¡ÀOñ W¤UÆä¡R»E´T¼ K¬FP´R¸ ÷

ព័ត៌មាន (0)
Share
គេហទំព័រ​ទាំងមូល