វប្បធម៌

អត្ថន័យ​បុណ្យ Thanksgiving នៅ​អាមេរិក និង​បុណ្យ​អរគុណ​នៅ​ស្រុក​ខ្មែរ

អត្ថន័យ​បុណ្យ Thanksgiving នៅ​អាមេរិក និង​បុណ្យ​អរគុណ​នៅ​ស្រុក​ខ្មែរ

នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក ពិធីបុណ្យ​ស៊ែងស៍ហ្គីវីង (Thanksgiving) ដែល​ប្រែជា​ភាសា​ខ្មែរ​ថា បុណ្យ​អរគុណ ឬ​បុណ្យ​ផលគុណ គឺជា​ពេលវេលា​សម្រាប់​ពលរដ្ឋ​ទូទៅ ពោល​ទាំង​សិស្សានុសិស្ស មន្ត្រីរាជការ បាន​ឈប់សម្រាក និង​ជួបជុំគ្នា​ទទួលទាន​អាហារ​ជួបជុំ​គ្រួសារ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់

គេហទំព័រ​ទាំងមូល