ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​អាស៊ី (ADB)។

ADB​​ផ្ដល់​ប្រាក់​កម្ចី​៧០​លាន​ដុល្លារ​ឲ្យ​កម្ពុជា​ដើម្បី​ពង្រឹង​ខ្សែ​សង្វាក់​ផលិតផល​កសិកម្ម

ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​អាស៊ី (ADB) សម្រេច​ផ្ដល់​ប្រាក់កម្ចី​៧០​លាន​ដុល្លារ​ដល់​កម្ពុជា​ដើម្បី​ពង្រឹង​ខ្សែ​សង្វាក់​ផលិតផល​កសិកម្ម និង​សុវត្ថិភាព​ចំណីអាហារ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល