អ្នក​ភូមិ​កោះ​គ​ដែល​បាក់​ផ្ទះ​ចូល​ទន្លេ មិន​ទាន់​ទទួល​បាន​ដំណោះ​ស្រាយ

ប្រជាពលរដ្ឋ ១០គ្រួសារ​នៅ​ភូមិ​កោះ​គ ស្ថិត​ក្នុង​ខេត្ត​កណ្ដាល បន្ត​ទាមទារ​ឲ្យ​អាជ្ញាធរ​ជួយ ផ្ដល់​ដំណោះ​ស្រាយ បន្ទាប់​ពី​ផ្ទះ​របស់​ពួក​គាត់ បាក់​ធ្លាក់​ចូល​ទឹក​ទន្លេ ដែល​ពួក​គាត់​អះអាង​ថា បណ្ដាល​មក​ពី​ការ​បូម​ខ្សាច់​នៅ​តំបន់​នោះ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល