លោក រ៉ាត់ រត្នមុនី សកម្មជន​សិទ្ធិ​ការងារ

តុលាការ​កំពូល​​នឹង​ប្រកាស​សាលដីកា​សុំ​នៅ​ក្រៅ​ឃុំ​របស់​លោក រ៉ាត់ រត្នមុនី នៅ​សប្ដាហ៍​ក្រោយ

តុលាការ​កំពូល​គ្រោង​ប្រកាស​សាល​ដីកា​សុំ​នៅ​ក្រៅ​ឃុំ​របស់​សកម្មជន​សិទ្ធិ​ការងារ លោក រ៉ាត់ រត្នមុនី នៅ​ថ្ងៃ​ទី២៨ តុលា សប្ដាហ៍​ក្រោយ​នេះ បន្ទាប់​ពី​បាន​បើក​សវនាការ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី២១ តុលា។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

រូបភាព

គេហទំព័រ​ទាំងមូល