(ឆ្វេង) រូប​សញ្ញា​អង្គការ​សិទ្ធិមនុស្ស លីកាដូ (LICADHO) និង​(ស្ដាំ) រូប​សញ្ញា​នៃ​សមាគម​ការពារ​សិទ្ធិមនុស្ស អាដហុក (ADHOC)។

អង្គការ លីកាដូ រំឭក​អំពី​ការ​រំលោភ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​នៅ​ឆ្នាំ២០១៨ សមាគម​​អាដហុក​​រំលឹក​ទិវា​សិទ្ធិមនុស្ស ១០​ធ្នូ លើក​ទី៧១

អង្គការ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​លីកាដូ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៩ ធ្នូ ​​ចេញ​ផ្សាយ​របាយការណ៍​ ស្ដីពី​ការ​ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ​រយៈពេល​ ១០ឆ្នាំ​ លើ​ការ​រំលោភ​សិទ្ធិមនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា ​ដែល​ជា​របាយការណ៍​សិទ្ធិ​មនុស្ស​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៨។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

រូបភាព

គេហទំព័រ​ទាំងមូល