អ្នក​ស្រុក​រមាសហែក​ប្រមាណ​ ១០០​នាក់​តំណាង​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ ​ជាង​៤​រយ​គ្រួសារ​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៧ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ លើក​គ្នា​ទៅ​តវ៉ា​មុខ​សាលា​ដំបូង​ខេត្ត​ស្វាយរៀង ទាមទារ​ឲ្យ​តុលាការ​ទម្លាក់​ចោល​ការ​ប្រកាន់​លើ​តំណាង​របស់​ពួកគេ។

ពលរដ្ឋ​លើក​គ្នា​ទៅ​តវ៉ា​មុខ​តុលាការ​ខេត្ត​ស្វាយរៀង​ជុំវិញ​ការ​បើក​សវនាការ​រឿង​ដីធ្លី

អ្នក​ស្រុក​រមាសហែក​ប្រមាណ​ ១០០​នាក់​តំណាង​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ ​ជាង​៤​រយ​គ្រួសារ​ លើក​គ្នា​ទៅ​តវ៉ា​មុខ​សាលា​ដំបូង​ខេត្ត​ស្វាយរៀង ទាមទារ​ឲ្យ​តុលាការ​ទម្លាក់​ចោល​ការ​ប្រកាន់​លើ​តំណាង​របស់​ពួកគេ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល