អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុករលួយ ស្ថិត​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ។ រូបថត​ថ្ងៃ​ទី​២៧ មេសា ឆ្នាំ​២០១៦

អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុក​រលួយ ដាក់​ចេញ​យុទ្ធនាការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​មើល ​ការ​ផ្ដល់​សេវា​សាធារណៈ នៅ​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ នៅ​ឆ្នាំ២០២០

អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុក​រលួយ ដាក់​ចេញ​យុទ្ធនាការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​មើល​ការ​ផ្ដល់​សេវា​សាធារណៈ​ល្អ នៅ​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ សម្រាប់​គោល​ដៅ​សំខាន់​ៗ មួយ​ចំនួន នៅ​ឆ្នាំ​២០២០ ដើម្បី​អបអរ​ទិវា​ជាតិ និង​អន្តរជាតិ ប្រឆាំង​អំពើ​ពុក​រលួយ ឆ្នាំ​២០១៩​នេះ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល