លោក ស ខេង រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ ក្នុង​ពិធី​បើក​សន្និបាត​ត្រួត​ពិនិត្យ​ការងារ​ឆ្នាំ២០១៩ លើក​ទិសដៅ​ការងារ​ឆ្នាំ២០២០ នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៩ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០។

ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​ដាក់​កំហិត​ឲ្យ​មន្ត្រី​ជ្រើសរើស​ការងារ​តែមួយ​គត់ រវាង​ក្របខ័ណ្ឌ​រដ្ឋ និង​មេធាវី

រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងមហាផ្ទៃ ដាក់​កំហិត​ឲ្យ​មន្ត្រី​រាជការ​នៅ​ក្នុង​ក្រសួង​នេះ ដែល​កំពុង​ប្រកប​វិជ្ជាជីវៈ​មេធាវី ជ្រើសរើស​ការងារ​តែមួយគត់ រវាង​ក្របខ័ណ្ឌ​រដ្ឋ និង​ការងារ​មេធាវី​។ អ្នកឃ្លាំមើល និង​មេធាវី ស្វាគមន៍​ចំណាត់​ការ​នេះ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល