WÁÀKl´T¸´Çõ¡ZµUõP PÂõ¡Ãª¹ F½´Iy¾´Ç¾´Gt¡P

2006-10-27
អ៊ីម៉ែល
មតិ
Share
បោះពុម្ព

´K¡Z k¦Y W¢Ã¢Kl ¢Rz«Å¡Ãª¤´ÃÀ¤

Y¡T´ÃFAp¤À¡ZA¡ÀOñ R¡AôRET¦EA¡ÀY¢TÅTªÆj¡P ÎFª¼´Iy¾ ´Ç¾´Gt¡P KÁôÅtAX¬Y¢ µKÁY¡TÁ¹´T¸ Àª¼´À¤Fª¼´k¤E A¹WªEµPH¡F¹´O¡R Y¢TÅ¡F ´K¾àáZÀ®F þ

´ÃFAp¤À¡ZA¡ÀOñ Ç¡TÎK¦EQ¡ F¹´O¡R Y¢TÇ¡TRR®Á A¡ÀFª¼´Iy¾ ´Ç¾´Gt¡P Ç¡T´A¤PY¡T ´T¸ÔDª¹´Ç¡õZµUõP ´BPpUTr¡ZY¡THðZ þ

ìYÅ´Æh¤JÃp¡Uô ´Á¡A k¦Y W¢Ã¢Kl ÅtAZAWðPóY¡T ÀUÃô ¢Rz«Å¡Ãª¤´ÃÀ¤ À¡ZA¡ÀOñ UµTqY W¤UÆä¡´T¼ K¬FP´R¸ ÷

ព័ត៌មាន (0)
Share
គេហទំព័រ​ទាំងមូល