កិច្ចការ​អន្តរជាតិ

ទង់ជាតិ សហគមន៍អឹរ៉ុប។

តើ​ស្ថាប័ន​ហិរញ្ញវត្ថុ​អន្តរជាតិ​ធំៗ​ព្យាករណ៍​យ៉ាង​ណា​ពី​ផល​ប៉ះពាល់​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​ក្រោយ​អត់ EBA?

ចាប់​តាំង​ពី​គណៈកម្មការ​អឺរ៉ុប បាន​ដាក់​ចេញ​នីតិវិធី​ព្យួរ​ប្រព័ន្ធ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ EBA ពី​កម្ពុជា កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​១១ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៩ ភាព​មិន​ប្រាកដ​ប្រជា និង​ហានិភ័យ​នៃ​ការ​ព្យួរ​ប្រព័ន្ធ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ​នេះ ដែល​អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​ប៉ះពាល់​ដល់​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា បាន​ក្លាយ​ជា​ប្រធានបទ​សំខាន់​នៃ​ការពិភាក្សា និង​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​នានា​។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល