នាទីអត្ថាធិប្បាយ​ច្បាប់

រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ក្លាយ​ជា​ឧបករណ៍​នយោបាយ ជាង​​​ការពារ​​ភាព​សុខសាន្ត​ជាតិ

រដ្ឋ​ធម្មនុញ្ញ​​ ត្រូវ​បាន​ប្រកាស​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៤ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩៣។ មក​ទល់​នឹង​ឆ្នាំ​២០១៩ ច្បាប់​កំពូល​​មួយ​នេះ មាន​អាយុកាល ២៦ឆ្នាំ​ហើយ។ ខ្លឹមសារ​ នៃ​សន្ធិសញ្ញា​សន្តិភាព​ទី​ក្រុង​បារីស ថ្ងៃ​ទី២៣ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​១៩៩១ ជា​គ្រឹះ​នៃ​រដ្ឋ​ធម្មនុញ្ញ។ ២៦​ឆ្នាំ​មក​នេះ រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​វិសោធនកម្ម​៩​លើក​ហើយ។

ច្បាប់

គេហទំព័រ​ទាំងមូល